O projekcie

Projekt „Wolontariat wart ZACHODU!” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wpierania Przedsiębiorczości w okresie od 01.07.2019 r. do 30.11.2021 r.

Celem projektu jest podniesienie przez Uczestników (pracowników KSWP zaangażowanych w edukację dorosłych) wiedzy i kompetencji z zakresu promowania wolontariatu, aktywizacji zawodowej, społecznej wolontariuszy. Wymiana doświadczeń dotycząca zarządzania procesami związanymi z angażowaniem wolontariuszy stosowanych w innych państwach Europy oraz zdobycie wiedzy na temat różnorodności społecznej i kulturowej, odbywać się będą podczas zagranicznych mobilności Uczestników do Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Norwegii. Projekt przyczyni się również do zwiększenia doświadczeń KSWP we współpracy międzynarodowej i budowania prestiżu firmy na rynku krajowym i ponadnarodowym.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  1. Działania przygotowawcze

a)   konsultacje z języka angielskiego

b)   szkolenie dla uczestników projektu w zakresie przygotowania kulturowego dot. kultury Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Norwegii.

  1. Działania w zakresie mobilności tj.

a)   2 wyjazdy do organizacji w Portugalii 

b)   2 wyjazdy do organizacji w Hiszpanii 

c)   2 wyjazdy do organizacji we Włoszech

d) 2 wyjazdy do organizacji w Norwegii 

W ramach działania pracownicy KSWP uczestniczyć będą w każdym z państw w szkoleniu (teoria + praktyka) z zakresu metod i technik kształcenia, stosowanych w różnych krajach, wypracowania dobrych praktyk i przeniesienia ich na grunt Polski.

  1. Działania następcze: opracowanie, upowszechnianie, wdrożenie wypracowanych w ramach projektu rezultatów.

W ramach projektu uczestnikom dodatkowo zapewnione zostaną m.in.:

a) materiały szkoleniowe

b) ubezpieczenie podczas każdego wyjazdu realizowanego w ramach działań projektu w zakresie mobilności

c)  współfinansowanie kosztów podróży i utrzymania w trakcie szkoleń odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności.

Każdy uczestnik po zakończeniu mobilności otrzyma akredytowany certyfikat mobilności Europass Mobilnosci (w języku polskim i angielskim), a także zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu języka angielskiego, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu kulturowym oraz zaświadczenie potwierdzające kompetencje nabyte przez uczestników podczas zagranicznych wyjazdów.