Rekrutacja

 

 1. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie do siedziby KSWP w terminie, wyznaczonym w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, składających się następujących elementów:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Kserokopia Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum A2 (w przypadku, gdy Kandydat nie posiada udokumentowanej znajomości języka angielskiego na co najmniej w/w poziomie, KSWP w dniu składania przez Kandydata dokumentów przeprowadzi test weryfikujący jego umiejętności językowe, którego wynik odpowiadający poziomowi minimum A2 umożliwi uznanie spełnienia warunku znajomości języka angielskiego).

  Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są pracownikami KSWP zaangażowanymi w zarządzanie lub biorącymi udział w realizacji działań na rzecz edukacji dorosłych (w tym również trenerzy/ konsultanci/ wykładowcy)
  2. posługują się angielskim na poziomie komunikatywnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem lub kopią certyfikatu językowego
  3. w terminie dokonają zgłoszenia zgodnie z regulaminem rekrutacji
  4. zapoznają się i zaakceptują niniejszy Regulamin
  5. dostarczą do siedziby KSWP dokumenty rekrutacyjne we wskazanym w Regulaminie okresie rekrutacji
  6. zostaną zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie
  7. zawrą z KSWP porozumienie o mobilności

  Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Wolontariat wart ZACHODU!" znajdują się poniżej. 

  1. Formularz zgłoszeniowy do projektu
  2. Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  3. Oświadczenie